Obchodné podmínky

Obchodné podmienky
Prevádzkovateľ obchodu a dodávateľ tovaru:
Garden - parts s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
Albrechtice 52
Lanškroun 56301
IČO: 01786741
DIČ: CZ01786741

Telefónny kontakt: +420 467 77 10 10 (v otváracej dobe 8 - 16, pracovné dni), alebo +420 777 96 96 03 v čase 8 -17 hod. Po - So.
e-mail: info@garden-parts.cz

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.garden-parts.sk Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník v postavení spotrebiteľa). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby.
Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý je podnikateľom.

Objednaný tovar doručujeme podľa veľkosti a váhy zmluvné prepravnou službou.
Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 2 - 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, alebo ak nie je tovar skladom môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom bude kupujúci bezodkladne po zistení tejto skutočnosti informovaný. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu.

Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad alebo faktúru. Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby si vždy starostlivo skontrolujte neporušenosť prepravného obalu. V prípade, že obal je poškodený uveďte túto informáciu do odovzdávacieho protokolu prepravnej služby. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote. Ak sa nestane tak, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Nedokážeme zlučovať objednávky z dôvodu automatizácie ak sú vytvorené v rôznych dňoch počnúc 12,00 hod. a ak sú hradené prostredníctvom platobnej brány, lebo prevodom !

3. Spôsoby dodania:

Objednaný tovar doručujeme podľa veľkosti a váhy zmluvné prepravnou službou.
Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 2 - 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, alebo ak nie je tovar skladom môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom bude kupujúci bezodkladne po zistení tejto skutočnosti upovedomený. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu.

Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad alebo faktúru. Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby si vždy starostlivo skontrolujte neporušenosť prepravného obalu. V prípade, že obal je poškodený uveďte túto informáciu do preberacieho protokolu prepravnej služby. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote. Ak sa nestane tak, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Nedokážeme zlučovať objednávky z dôvodu automatizácie ak sú vytvorené v rôznych dňoch počnúc 12,00 hod.

Doprava:

Zásielky:
Dopravca Vás bude priebežne o zásielke informovať cez SMS/e-mail.
Deň vopred dostanete SMS /e-mail s informáciou o doručení zásielky. Ak chcete zmeniť deň doručenia, stačí odpovedať na SMS/e-mail.
V deň doručenia dostanete SMS/e-mail s upresnením času doručenia.
Svoju zásielku môžete sledovať na stránkach dopravcu, jej číslo posielame v maile oznamujúcom expedíciu objednávky.
Prevzatie zásielky:
Dôrazne odporúčame dôkladnú kontrolu zásielky pri jej prevzatí. V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu odporúčame zásielku nepreberať, prípadne riešiť priamo s vodičom prepravnej spoločnosti na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia poškodenej zásielky so spísaným zápisom žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 2 dní od prevzatia zásielky na e-mail info@garden-parts.cz, kde vám radi poradíme ako v takýchto prípadoch postupovať. V prípade reklamácie odporúčame nevyhadzovať obal – je predmetom dôkazného konania.

Osobný odber:
Na našej predajni v Českej Třebovej, Kubelkova 1789 Otváracia doba: Po-Pi 8 - 16 So 9-11,30 po vyzvaní.

V mesiacoch november až február je v sobotu zatvorené.

4. Platobné podmienky

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na písomnej alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za dohodnutú cenu podľa platne uzavretej zmluvy. Ak bude cena menená, zákazník potvrdí, že zmenu berie na vedomie a súhlasí s ňou, a to rovnakým spôsobom, akým bol o tejto zmene upovedomený.

Platobné podmienka - základným spôsobom prevedenie platby je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia, prípadne tiež možnosť využitia ďalších spôsobov platieb, ktoré sú uvedené nižšie. V prípade, že zákazník zvolí platbu vopred, predávajúci počká s odoslaním tovaru až do splnenia povinnosti zákazníka vykonať platbu. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie celej čiastky podľa zmluvy na účet predávajúceho. Možno sa tiež dohodnúť na zálohovej platbe za tovar, a to až do výšky 100% hodnoty objednávky. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený požadovať pred odoslaním tovaru zálohovú platbu v dohodnutej výške. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH a príspevkov na likvidáciu historického elektroodpadu, resp. ďalších poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný za tovar zaplatiť. Spotrebiteľ má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou po akú dobu zostáva cena v platnosti a to prostredníctvom e-mailu zaslaným na adresu info@garden-parts.cz, prípadne telefonicky na tel. +420 467 77 10 10

Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom prípadne faktúrou. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany dodávateľa (napr. Tovar je vypredaný) sú peniaze alebo ich príslušná časť obratom zaslané späť na číslo účtu, z ktorého boli prevedené, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Všetky zmeny a zmeny cien na internetovom obchode sú vyhradené. Ponuka tovaru vystaveného na www.garden-parts.sk (vrátane akčného tovaru, výpredaje a letákových akcií) platí do vypredania zásob či straty schopnosti predávajúceho plniť. Cena je platná v čase objednania.

Spôsoby platieb:

     platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na predajni
     platba dobierkou
     platobná brána (nie je určené pre firemných zákazníkov - firemnej karty nebudú prijaté)
     platba prevodom


Na základe voľby kupujúceho predávajúci dodá tovar na miesto a spôsobom, ktorý kupujúci určí v objednávke. Kupujúci je povinný si takto dodaný tovar prevziať, v opačnom prípade bude tovar na jeho náklady uskladnené a po dohovore tiež už na jeho náklady znova odoslaný.

Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. Odstúpenie je nutné urobiť písomne na info@garden-parts.cz

V prípade neprevzatia riadne odoslanej a dodanej objednávky bude požadovaná úhrada nákladov na dopravu ako náhrada škody vzniknutej porušením povinností plynúcich z uzavretej kúpnej zmluvy podľa § 2913 obč. zákonníka.

5. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí (postačí odoslať 14. deň lehoty). Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru od predajcu ku kupujúcemu. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 nesie spotrebiteľ pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl. náklady na vrátenie tovaru. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie vo formáte PDF.

Nie je možné uplatniť pri nákupoch na IČO.
Odošlite prosím mailom na info@garden-parts.cz a následne pribaľte k tovaru.
Tovar doručte späť na vlastné náklady na predajňu Kubelkova 1789 Česká Třebová 56002.
Tovar, ktorý budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, odporúčame vracať v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemalo niesť známky použitia, malo by byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) A s dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť.
Peniaze za tovar a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru z internetového obchodu Vám budú vrátené prevodom na Váš účet a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť všetky vynaložené prostriedky skôr, než mu kupujúci predá tovar.
Ak bola znížená hodnota tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovanie tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti; tovar nie je kompletný, alebo bolo poškodené) je kupujúci povinný preukázateľne chýbajúcu hodnotu uhradiť.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúvy

Kupujúci nie je ďalej oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v zmysle ust. § 1837 občianskeho zákonníka:

    poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
    dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
    dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
    dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom
    oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov
    o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
    dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodné obal
    dodávke novín, periodík alebo časopisov
    ubytovanie, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne
    uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby
    dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ npřed uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa / predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, resp. nie je možné dodať predávajúcemu tovar od dodávateľa predávajúceho za pôvodne udávanú cenu, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá).

Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho.

7. Práva z chybného plnenia a záruka

Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať návod na použitie či návod na obsluhu a prípadné záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym používaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti predávajúceho za vady začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Kupujúci je v súlade s § 2104 povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstvo. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, a je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vystaviť potvrdenie v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.

8. Doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia

Pri predaji spotrebného tovaru je stanovená doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia v dĺžke trvania 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste, na jeho obale či reklame stanovená dlhšia. Ak je týmto spôsobom poskytovaná záruka dlhšia ako 24 mesiacov, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste či zvláštnymi obchodnými podmienkami, a ak nie je tak určené, uplatní sa na vzniknuté chyby po uplynutí doby 24 mesiacov po prevzatí tovaru ustanovenia Občianskeho zákonníka o záruke za akosť. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním.
Spotrebiteľ pri uplatnení práv zo zodpovednosti z chybného plnenia má tieto práva:

právo na bezplatnú opravu tovaru
právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti, pričom je toto právo možné uplatniť vtedy, ak je dodanie nového tovaru alebo jeho súčasti primeraným riešením reklamácie s ohľadom na povahu vady. Primeranosť sa pre tieto účely posudzuje napríklad tým, že chybu nemožno odstrániť opravou, alebo sa takáto oprava javí ako finančne alebo časovo neekonomické riešenia. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti má spotrebiteľ aj vtedy, ak ide o vadu odstrániteľnú, avšak tovar nemožno pre opakovaný výskyt vady (po oprave - tj. Ak sa vyskytne rovnaká chyba s rovnakými prejavmi celkom 3x a taká chyba bola aspoň dvakrát opravená) alebo pre väčší počet chýb riadne užívať.
Právo na odstúpenie od zmluvy - možno využiť vtedy, ak nie je možné vec opraviť a nie je možné ani dodanie nového tovaru alebo výmena jeho súčasti (ak sú splnené podmienky tohto práva). Ďalej je možné toto právo využiť vtedy, ak má tovar väčší počet chýb, alebo ho nemožno pre opakovaný výskyt vady po oprave riadne užívať.
Primeraná zľava z kúpnej ceny: neodstúpi Ak kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nových vedci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Záručná doba a práva z nej vyplývajúce pre všetkých kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa uplatní v rozsahu, ktorý stanovuje konkrétny dovozca či výrobca. Ak nie je tak ustanovené dovozcom či výrobcom, uplatní sa práva vyplývajúce zo záruky za akosť podľa § 2113 a nasl. Občianskeho zákonníka.

9. Reklamácia (Práva z chybného plnenia)

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim písomne nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie, ktoré zašle na e-mail spotrebiteľa o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie, ktoré zašle na e-mail spotrebiteľa o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

V prípade vady tovaru pošlite na našu Aresu Kubelkova 1789 Česká Třebová 56002. Pre podrobnejšie informácie sa môžete obrátiť priamo na naše zákaznícke centrum na tel. +420 467 77 10 10 alebo info@garden-parts.cz. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo sa prejaví.

Reklamácia tovaru - sa v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady v nevyhnutne nutné výške.

V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov nevyhnutne vynaložených k tomuto odstúpenie.

10. Ochrana osobných dát

Dodržiavame zákon číslo 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a informácií. Nami spravované osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu.

Ak nakupujete ako fyzická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

Meno a priezvisko
Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
telefonické spojenie
Elektronickú adresu (e-mail)

Ak nakupujete ako právnická osoba, požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:

Názov spoločnosti (obchodná firma)
Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
IČO, DIČ
telefonické spojenie
Elektronickú adresu (e-mail)

Vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracované Vaše osobné údaje v súlade s GDPR.

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom Vašej identifikácie ako kupujúceho, k realizácii a vykonanie nevyhnutných účtovných operácií a zaúčtovanie vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s Vami.

Nákupom v internetovom obchode www.garden-parts.sk dávate súhlas s tým, že môžeme poskytovať osobné údaje svojich zákazníkov za účelom rozosielanie obchodných oznámení, riadne prepravy tovaru, poskytovaní spotrebiteľského úveru a podobného účelu tretím osobám, a to poskytovateľom služieb rozosielky komerčnej komunikácii, služieb zákazníckej podpory, dopravcom, splátkovým spoločnostiam a poisťovniam. Inak zo strany. Nedochádza k predávanie či prenajímania osobných údajov v prospech tretej strany.
Nákupom v tomto internetovom obchode súhlasíte so:

spracovaním a zhromažďovaním Vašich osobných údajov. na marketingové účely. Tento svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek bezplatne odvolať (požiadať o odstránenie niektorých svojich údajov, prípadne úplné odstránenie všetkých svojich údajov z databázy správcu), a to na e-maile: info@garden-parts.cz.
zasielaním obchodné ponuky na Vašu emailovú adresu. Odhlásenie z odoberania obchodných oznámení je možné na e-mailu: info@garden-parts.cz

Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, doplnenie, má právo na ich blokáciu, môže žiadať o vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu, a to všetko bezplatne na e-mailovej adrese info@garden-parts.cz. O následnom postupe bude kupujúci informovaný e-mailovou správou.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na vybavenie objednávky a prípadne riešenie reklamácie.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
Zasielanie obchodných oznámení formou emailu

Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy, za účelom rozosielanie obchodných oznámení. Ďalej potvrdzujete, že ste sa s týmito podmienkami zoznámili a že s nimi súhlasíte.
Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas so zasielaním obchodných oznámení na Vašu e-mailovú adresu.
Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy, beriete na vedomie, že môžete kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení. Odhlásiť sa z odberu noviniek (obchodných oznámení) môžete urobiť sami a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného emailu alebo nám napíšte e-mail na: info@garden-parts.cz so žiadosťou o vyradenie.
Prihlásením na odber noviniek, teda zadaním e-mailovej adresy dávate súhlas s tým, že správca osobných údajov môže osobné údaje odovzdať tretím subjektom na rozosielanie obchodných oznámení. Týmito subjektmi sú výhradne poskytovatelia služieb rozosielky obchodných oznámení.

V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Vážený spotrebiteľ, či sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@garden-parts.cz.
    Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
    Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
    U Slovenskej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.
    Spotrebiteľ môže podať návrh u Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
    Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
    Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.
    V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika.
    Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

Kupujúci - spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci - podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Pre úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom sa nepoužijú osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode s výnimkou ustanovení § 2160, ktoré sa výslovne uplatní pre vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom.

Kúpna zmluva - Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza odoslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu. Kúpna zmluva vzniká okamžikom potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených občianskym zákonníkom je v zmysle ustanovenia § 1726 Občianskeho zákonníka vylúčené. Predávajúci ďalej v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3) Občianskeho zákonníka vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Po dokončení objednávky bude kupujúcemu zaslané e-mailové potvrdenie tejto objednávky. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie obchodných podmienok a reklamačného poriadku predávajúceho vo formáte PDF. Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa považuje okamih potvrdenie objednávky predávajúcim.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná iba za účelom jej úspešného splnenia, v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Podľa novely zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty nemožno od 1. 1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúra). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, keď zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.